ผู้ผลิต แคลเซียมคาร์บอเนต
รายเดียวของไทย ที่ได้รับ
เครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้า ส่งออกจากรัฐบาลไทย

ผู้ผลิต แคลเซียมคาร์บอเนต
รายแรกของไทย ที่ได้รับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.

ผู้ผลิต แคลเซียมคาร์บอเนต
รายแรกของไทย ที่ได้รับ
เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ ISO 9001:2000